พ.ต.อ.โรจนินทร์ ทองใบ

พันตำรวจเอก โรจนินทร์  ทองใบ (จักรินทร์ 5)

รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

ประวัติการดำรงตำแหน่ง : xxxxxxxxx

เบอร์โทรศัพท์ : xx-xxxx-xxxx

Skip to toolbar