พ.ต.อ.พิทักษ์ สุทธิกุล

พันตำรวจเอก พิทักษ์  สุทธิกุล (จักรินทร์ 6)

รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

ประวัติการดำรงตำแหน่ง : xxxxxxxxx

เบอร์โทรศัพท์ : xx-xxxx-xxxx

Skip to toolbar