กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191
Patrol and Special operation Division

ผู้บังคับบัญชา