กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191
Patrol and Special operation Division

การปฏิบัติหน้าที่