191 สร้างสรรค์เชิงรุก ยุคตำรวจ 4.0

191 สร้างสรรค์เชิงรุก ยุคตำรวจ  4.0

191 จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลการให้บริการแก่ประชาชน รองรับการประเมิน ITA

ตามนโยบายของ พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น. และ พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว ผบก.สปพ. ให้ทุกหน่วยดำเนินการจัดทำช่องทางสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ อาทิเช่น เฟสบุ๊ค (facebook) เว็บไซต์ (website) เป็นต้น เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลการให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

วันที่ 25 – 28 ม.ค. 65 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. พ.ต.อ.พิทักษ์ สุทธิกุล รอง ผบก.สปพ. เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ บก.สปพ. ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสานการเชื่อมต่อกับบุคคล องค์กรต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar