🧨🧨บก.สปพ.(191) แจ้งเตือนภัย 🧨🧨

🧨🧨บก.สปพ.(191) แจ้งเตือน 🧨🧨
ผลิต จำหน่าย และ เล่น พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง เสี่ยง บาดเจ็บ ผิดกฏหมาย และเกิดเหตุระเบิด อัคคีภัย ♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

1️⃣เสี่ยงอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น – การเล่น พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยง นอกจากจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายแล้ว
ผู้ที่เล่นประทัดเอง อาจได้รับอันตรายจากสารเคมี ได้รับบาดเจ็บจนถึงสูญเสียอวัยวะ และก่อให้เกิดอัคคีภัยตามมาได้ ซึ่งความร้อนของประทัดสามารถทำให้ผิวหนังไหม้ได้
หากสัมผัสหรือสูดดมเอาสารเคมีที่อยู่ในรูปของเหลว ผง ไอระเหย และควันพิษ อาทิ สารโปแตสเซียมเปอร์คลอเรต สารโปตัสเซียมไนเตรต สารแบเรียมไนเตรต
สารซัลเฟอร์หรือกำมะถัน เมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง หู ตา จมูก รวมทั้งระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะสารแบเรียมไนเตรต
ที่มีพิษต่อตับ ม้าม เกิดอัมพาตที่แขน ขา และอาจทำให้เสียชีวิตได้ นอกจากนี้ การจุดประทัดแต่ละครั้งอาจก่อให้เกิดเสียงที่มีระดับความดังสูงถึง 130 เดซิเบล เอ
ทำให้เกิดอาการ หูตึงชั่วคราว แต่หากได้ยินติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดอาการหูตึงถาวรได้

2️⃣ ผู้ผลิต จำหน่าย เล่น โดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อให้เกิดอันตรายและความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น มีความผิดตามกฏหมาย – พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย
จึงมีพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ.2490 กำหนดห้าม มิให้จำหน่าย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
สำหรับประชาชนที่มีไว้ครอบครองและนำออกเล่น หากก่อให้เกิดความเสียแก่บุคคลอื่นย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้หลายมาตรา
โดยโทษแต่ละฐานความผิดมีอัตราโทษที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกระทำและผลร้ายที่เกิดขึ้นนั้น
👉👉พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการควบคุมการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงของประชาชน โดยต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
โดยรอบจนก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หากมีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะหรือเอกชน จะมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับ สำหรับร้านค้าหรือสถานประกอบการที่จำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง
เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท 12 (14) โดยผู้ประกอบการจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากราชการส่วนท้องถิ่นก่อนเริ่มดำเนินกิจการ
และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้วย

3️⃣ ก่อเหตุเกิดเหตุระเบิด และ อัคคีภัย – พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง หากผู้ครอบครอง หรือเล่น มีความประมาท อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ระเบิด เพลิงไหม้
ส่งผลกระทบให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย ของตนเอง และบุคคลอื่น จนถึงขั้น เสียชีวิต พิการ สูญเสียอวัยวะ รวมทั้งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินอีกด้วย

🔆🔆🔆ด้วยความปรารถนาดี🔆🔆🔆
#บก.สปพ.(191)ที่พึ่งแรกของประชาชน
#บก.สปพ.(191)ใส่ใจห่วงใยประชาชน


Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar